Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Taksony H-BEK Kft. (a
továbbiakban: Adatkezelő) honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok
kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a
kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Cégnév: Taksony H-BEK Kft.
Székhely: 2335 Taksony Orgona köz 20.
Kapcsolattartó: Tüske Krisztián
E-mail cím: info@konnyu-szerkezet.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-139615

JELEN TÁJÉKOZTATÓ A KÖVETKEZŐ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN KERÜLT
KIALAKÍTÁSRA:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a
honlap látogatói fogadják el és tartsák be jelen Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő
fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen
Tájékoztató módosításai a https://konnyu-szerkezet.hu/ címen történő közzététellel lépnek
hatályba.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy annak helyreállítása többé nem
lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása az adatmegkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása a további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA,
ÉRINTETTEK KÖRE, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA

A honlap látogatás a Taksony H-BEK Kft. https://konnyu-szerkezet.hu/ honlapjára való
kattintással valósul meg.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, hatékonysága, a személyre szabott
kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az
Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem
kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

Az érintettek köre:
Az érintettek körébe az Adatkezelő https://konnyu-szerkezet.hu/ honlapját látogatók tartoznak.

A kezelt személyes adatok köre

Az árajánlat kérés esetén kezelt adatok

Az adatkezelés: Az adatkezelés hátterét az Infotv. előírásai jelentik.

jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A Taksony H-BEK Kft. a Személyes adatokat a felhasználók érdeklődése körében, a velük való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeli.

A kezelt adatok köre: Az információk küldésére felhatalmazást adó érintettek által előzetesen megadott vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, érdeklődés tárgya és telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: A Taksony H-BEK Kft. a megkeresés során rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a rendelkezésre bocsátástól számított 10 évig kezeli.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást
nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv.

§ (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról
kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

HASZNÁLUNK SÜTIKET?

Honlapunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. Ennek
segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, és a sütik segítenek minket Honlapunk
fejlesztésében is.

A süti olyan betűkből és számokból álló, kis fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön
számítógépének merevlemezén tárolunk, ha Ön ehhez hozzájárul. A sütik az Ön
számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak.

A honlapon használt sütik adatkezelés jogszabályi háttere, jogalapja, célja, érintettek
köre, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja
Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, hatékonysága, a személyre szabott
kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az
Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem
kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

Az érintettek köre
Az érintettek körébe az Adatkezelő https://konnyu-szerkezet.hu/ honlapját látogatók tartoznak.

A kezelt személyes adatok köre
A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata
segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező
időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától
függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének
paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak
és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja
összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett
felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes
hozzájárulásával történik.

Felhasználó látogatásának kezdő- és befejező időpontja, IP-címe, a böngésző és az operációs
rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon
megadott beállítások, meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.

Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy
másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az
Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal,
információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő
látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy
kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje
változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a
Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok
közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a
keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve
visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy az
adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától
számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát
követően, vagy miután az adatok törlését kérvényeztem, illetve abban az esetben, ha az
adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adataim helytelenek, és elmulasztom vagy
nem kívánom közölni a helyes adatokat. Tudomásul veszem azonban, hogy az adatkezelő a
személyes adataimat korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a
vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

az adatok helyesbítéséhez való jog Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz.

az adatok törléséhez való jog Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a
személyes adatok további kezelésére.

az adatok zárolásához való jog Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

a tiltakozás joga Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben, illetve (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása
nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy
székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-
mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett
joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése
mellett érvényes.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati
lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni.

Taksony, 2022. január 3.

Scroll to Top